flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Наказ Державної судової адміністрації України від 25.09.21012 № 109 "Про внесення змін до наказу ДСА України від 27.06.2006 № 68"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної судової адміністрації України

25.09.2012   р.    109

 

Зміни до Інструкції з діловодства

в місцевому загальному суді

 

1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Кримінальні провадження та матеріали, що підлягають розгляду у порядку кримінального судочинства, реєструються у відповідних обліково-статистичних картках, а також в алфавітних покажчиках кримінальних справ, які формуються на підставі внесеної до автоматизованої системи документообігу суду інформації.».

2. Підпункт 3.2.1 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.1. Кримінальне провадження з обвинувальним актом, з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності реєструються в обліково-статистичній картці на кримінальне провадження (додаток 3) та в алфавітному покажчику кримінальних справ (додаток 4). До алфавітного покажчика кримінальних справ уносяться дані щодо кожного обвинуваченого, підсудного, неосудного та особи, стосовно якої потерпілим заявлено вимогу про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку приватного обвинувачення, із зазначенням повних прізвища, імені та по батькові.

На судову справу щодо декількох осіб обліково-статистична картка на кримінальну справу  заводиться у відповідній кількості примірників під одним номером, які після роздрукування скріплюються. У першій картці заповнюються відомості всіх розділів, у решті карток - лише дані щодо відповідної особи.».

3. У підпункті 3.2.2 пункту 3.2 слово «справа» замінити словами «провадження з клопотанням» у відповідних відмінках.

4. Частину третю підпункту 3.2.2 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«Заява про перегляд судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами реєструється в обліково-статистичній картці про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами (додаток 5) та в алфавітному покажчику кримінальних справ.».

5. Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2.3. Заява про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження реєструється в обліково-статистичній картці (додаток 6) та в алфавітному покажчику кримінальних справ.».

6. Частину першу підпункту 3.2.4 пункту 3.2 викласти в такій редакції:

«Провадження за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб, скарги на їх рішення, дії чи бездіяльність, а також заяви про відвід реєструються в обліково-статистичній картці на клопотання, скаргу, заяву (додаток 7) та алфавітному покажчику кримінальних справ».

7. Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 викласти в такій редакції :

«3.2.5. Клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням вироку реєструється в обліково-статистичній картці на кримінальне провадження в порядку виконання судових рішень (додаток 8) та в алфавітному покажчику справ у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (додаток 9). В алфавітному покажчику справ у порядку виконання судових рішень у кримінальних справах відображаються дані про кожну особу, стосовно якої розглядаються клопотання (подання)».

8. Доповнити підпунктом 3.2.6 такого змісту:

«3.2.6. Запит (клопотання) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні реєструється в обліково-статистичній картці на справу в порядку надання міжнародної правової допомоги (додаток 59) та алфавітному покажчику кримінальних справ».

9. У пункті 3.8:

9.1. Абзац другий-четвертий викласти в такій редакції:

«"1-кп" – кримінальне провадження з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності;

"1-о" – заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами;

"1-вп" – заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження»;

9.2. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«"1-кс" – клопотання слідчого чи прокурора; скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового розслідування; заяви про відвід»;

9.3. Абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

«"1-в" - клопотання (подання), пов'язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні»;

9.4. Доповнити новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:

«"1-м" – запит (клопотання) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні».

У зв’язку з цим абзац двадцять четвертий вважати абзацом двадцять п’ятим.

10. У підпункті 3.10.3  пункту 3.10 виключити слова: «Запис про рух та результати розгляду справи в обліково-статистичній картці робить секретар суду на підставі запису в журналі розгляду судових справ і матеріалів суддею».

11. Пункт 3.11 виключити.

12. Пункт 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. Після реєстрації та визначення автоматизованою системою документообігу суду судді (запасного судді, слідчого судді) або колегії суддів для конкретного судового провадження, судові справи передаються суддям під підпис у контрольному журналі судових справ, переданих для розгляду судді (додаток 31). Такий журнал ведеться окремо щодо кожного судді. Записи в журналі здійснюються у міру передавання справ. Розподіл їх за формами судочинства, категоріями справ, тощо, забороняється».

13. Пункт 3.15 виключити.

14. Пункт 5.4 виключити.

15. Пункт 6.1 виключити.

16. У пункті 6.2 слова «кримінальної справи» замінити словами «та забезпечення судового розгляду кримінального провадження»;

17. Пункт 6.3 викласти в такій редакції:

«6.3. Секретарем судового засідання, відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), надсилаються судові повістки про виклики та повідомлення учасникам кримінального провадження.

Особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця ув'язнення».

18. Пункт 6.4 виключити.

19. Пункт 6.5 виключити.

20. Підпункт 6.5.1 викласти в такій редакції:

«6.5.1. На поштовій кореспонденції, де міститься повістка про виклик або судове повідомлення, проставляються відповідні відмітки зі штампом суду «Повістка про виклик» або «Судове повідомлення».

У випадках, встановлених КПК України, повістка про виклик також може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснено виклик по телефону або телеграмою, зміст якої повинен відповідати вимогам, встановлених КПК України (додаток 35).

Якщо обвинувачений є призовником, повідомлення про розгляд кримінального провадження додатково надсилається до відповідного військового комісаріату».

21. Підпункт 6.5.2 викласти в такій редакції:

«6.5.2. Особі, щодо якої застосовані засоби безпеки, надсилається повістка про виклик виключно через керівника органу досудового розслідування або прокурора, який прийняв рішення про використання таких засобів, з дотриманням установлених вимог щодо забезпечення захисту інформації».

22. Підпункт 6.5.3 викласти в такій редакції:

«6.5.3. Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва».

23. Підпункт 6.5.4 виключити.

24. Підпункт 6.5.5 виключити.

25. Абзац другий підпункту 6.5.6 викласти в такій редакції:

«Копії всіх повідомлень, супровідних листів із зазначенням на них дати та вихідного номера, а також підтвердженням отримання особою повісток про виклик або ознайомлення з її змістом, підшиваються до провадження в хронологічному порядку або зберігаються при ньому (відеозапис)».

26. Підпункт 6.5.7 викласти в такій редакції:

«6.5.7. У разі, коли надіслана повістка повернулася до суду з відміткою про невручення адресату, невідкладно доповідається судді».

27. Підпункт 6.5.8 виключити.

28. У підпункті 6.5.9:

28.1. Після слова «повістки» доповнити словами «про виклик»;

28.2. Слова «Кримінально-процесуальним кодексом України» замінити словами «Кримінальним процесуальним кодексом України»;

28.3. Слова «повідомлень (розписок)» замінити словами «підтверджень про їх отримання».

29. Підпункт 6.5.11 викласти в такій редакції:

«6.5.11. У разі якщо обвинувачений ухилився від суду та оголошено його розшук або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні та судом постановлено відповідну ухвалу:

надсилається  слідчому та/або прокурору копія ухвали про зупинення провадження у справі для організації розшуку обвинуваченого (якщо провадження в справі зупинено до розшуку обвинуваченого);

надсилається сторонам кримінального провадження повідомлення про зупинення провадження у справі в порядку інформування».

30. Підпункт 6.5.12 викласти в такій редакції:

«6.5.12. У разі прийняття відповідного рішення про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, інформуються учасники кримінального провадження, а також прокурор за місцем надіслання справи. Якщо підсудний тримається під вартою, адміністрації місця ув'язнення надсилаються скріплене печаткою суду (за підписом судді) повідомлення про перерахування обвинуваченого за судом, до якого надіслана справа».

31. У підпункті 6.5.13:

31.1. Абзац перший викласти в такій редакції:

«У разі прийняття судом рішення про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору справа надсилається прокурору після закінчення встановленого законом строку для подання апеляційної скарги на таку ухвалу. Про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору  повідомляються учасники кримінального провадження»;

31.2. В абзаці другому слова «кримінальну справу» замінити словами «кримінальне провадження»;

31.3. Абзац третій викласти в такій редакції:

«У разі подання апеляційної скарги на ухвалу про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору кримінальне провадження  надсилається в апеляційний суд, про що також інформуються учасники кримінального провадження».

32. Підпункт 6.5.14 виключити.

33. Підпункт 6.5.15 викласти в такій редакції:

«6.5.15. Ухвала суду про закриття кримінального провадження, після закінчення встановленого законом строку для подання апеляційної скарги, звертається до виконання за правилами, зазначеними в розділі 16 Інструкції (відповідним органам (особам) надсилаються повідомлення про виконання та додається копія ухвали суду про закриття кримінального провадження).

Заповнені статистичні картки на осіб, стосовно яких розглянуто кримінальну справу, вилучаються, обробляються та надсилаються за належністю».

34. Підпункт 6.5.17 виключити.

35. Пункт 6.6 виключити.

36. Пункт 6.7 виключити.

37. Доповнити абзац перший пункту 11.1 другим реченням такого змісту: «Для забезпечення розгляду судових справ секретар судового засідання здійснює виклики та повідомлення відповідно до процесуального законодавства і вимог Інструкції та слідкує за поверненням до суду підтверджень про їх отримання (додаток 36)».

38. Пункт 15.1 викласти в такій редакції:

«15.1. Апеляційна скарга  на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру, іншу ухвалу у випадках, передбачених КПК України, що надійшла до суду, реєструється в автоматизованій системі документообігу суду - журналі обліку апеляційних скарг в кримінальних справах (додаток 39). На першій сторінці апеляційної скарги проставляється штамп вхідної кореспонденції із зазначенням дати надходження документа до суду та реєстраційного номера документа. У такому самому порядку реєструються заперечення на апеляційні скарги, що надійшли до суду».

39. Підпункт 15.2 викласти в такій редакції:

«15.2. Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку апеляційного оскарження судового рішення надсилає отримані апеляційні скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції».

40. Підпункт 15.2.1 пункту 15.2 викласти в такій редакції:

«15.2.1. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення матеріалів кримінального провадження до суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до суду апеляційної інстанції».

41. У підпункті 15.2.2 слова «апеляція» замінити словами «апеляційна скарга» у відповідних відмінках.

42. Підпункт 15.2.3 пункту 15.2  виключити.

43. Підпункт 15.2.4 пункту 15.2 виключити.

44. Пункт 15.5 викласти в такій редакції:

«15.5. Касаційні скарги на судові рішення в кримінальній справі, що надійшли в місцевий суд, повертаються особам, які їх подали, із супровідним листом. У супровідному листі дається роз'яснення порядку касаційного оскарження. Все листування з цього питання підшивається до матеріалів відповідного кримінального провадження».

45. Пункт 15.7 викласти в такій редакції:

«15.7. Про дату надіслання кримінального провадження до апеляційного чи касаційного суду, повернення провадження до суду і наслідки розгляду за скаргою зазначаються у відповідних обліково-статистичних картках».

46. Додаток 3 до підпункту 3.2.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

47. Додаток 5 до підпункту 3.2.2 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

48. Додаток 6 до підпункту 3.2.3 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

49. Додаток 7 до підпункту 3.2.4 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

50. Додаток 8 до підпункту 3.2.5 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

51. Додаток 35 до підпункту 6.5.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

52. У додатку 36:

52.1. Слова і цифри «пункту 6.5.1» замінити словами і цифрами «пункту 11.1»;

52.2. Виключити слово «кримінальна» у відповідних відмінках та пункт 1 поля 2 «Наслідки нез’явлення за викликом суду».

53. Додаток 39 до підпункту 15.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

54. Додаток 59 до підпункту 3.2.6 Інструкції викласти в такій редакції (додається).

 

 

В. о. начальника управління

з питань судового діловодства                                            А.П. Поліщук