flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Малиновському районному суді м. Одеси

04 липня 2016, 17:03

Додаток 1

до наказу від «29» червня 2016 року №90-ОД/к

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в Малиновському районному суді м. Одеси

 

1. Конкурс на заміщення вакантних посад проводиться згідно з Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016246.

 

2. Конкурс проводиться відповідно до чинного законодавства на заміщення вакантних посад державних службовців (далі - конкурс) в апараті Малиновсьокго районного суду м. Одеси, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

 

3. Для проведення конкурсу та відбору кандидатур на заміщення вакантних посад державних службовців у Малиновському районному суді м. Одеси утворюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом керівника апарату суду.

 

Очолює конкурсну комісію заступник керівника апарату суду. До складу конкурсної комісії входять працівники апарату суду з числа державних службовців.

 

4. Державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності  може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, за рішенням керівника апарату суду;

 

5. Конкурс проводиться за такими етапами:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу;

- оприлюднення рішення про оголошення конкурсу;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом вимогам;

- проведення тестування та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення їх результатів;

- проведення підрахунку результатів конкурсу та визначення переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата;

- оприлюднення результатів конкурсу.

 

6. На заміщення вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, конкурс не оголошується.

 

7. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

- досягли шістдесятипятирічного віку;

- в установленому законом  порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

- має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

 

- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- має громадянство іншої держави;

- не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

- підпадає під заборону, встановлену Законом Укрнаїни «Про очищення влади».

 

8. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають конкурсній комісії такі документи:

-          копію паспорта громадянина України;

-          письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

-          письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України

« Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей  стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

-          копії документів про освіту;

-          заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-          декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

-          дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

9. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

10. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на заміщення вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

 

11. Відповідальна особа за ведення кадрового діловодства в суді проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на на відповідність встановленим законом вимогам у триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у той самий строк.

 

12. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу  не допускаються, про що їм повідомляє особа відповідальна за ведення кадрового діловодства в суді.

 

13. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у відповідальної особи за ведення кадрового діловодства в суді.

 

14. Тестування проводиться конкурсною комісією Малиновського районного суду міста Одеси з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидата згідно з Порядком проведення іспиту.

 

15. Відповідальна особа за ведення кадрового діловодства в суді за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, але не раніше ніж через 20 календарних днів із дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

Документи, надіслані поштою або подані особисто в останній день приймання документів після закінчення робочого часу, не розглядаються.

 

16. Для категорій  «В» за рішенням конкурсної комісії може проводитись аудіофіксація. У разі проведення аудіо- або відео фіксації аудіо- та відеозаписи засідань є невід’ємною частиною протоколів засідань.

 

17. Тестування проходить у присутності не менш як 2/3 членів конкурсної комісії.

 

18. Тестування проводиться з метою визначення рівня знань законодавства на знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та знання спеціального законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Малиновського районного суду міста Одеси.

Одне завдання включає 40 тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування автоматично із загального переліку питань, що включає не менш як 100 питань на знання кожного із зазначених видів законодавства.

19. Перелік тестових питань затверджується Нацдержслужбою разом з Мін’юстом та оприлюднюється на її офіційному веб-сайті. Варіанти відповідей на тестові питання оприлюдненню не підлягають.

20. Тестування складається державною мовою.

21. Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

22. Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватися додатковими електронними приладами (крім випадків, коли використання додаткових електронних приладів становить розумне пристосування), підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

23. Питання для кожного учасника тестування обираються автоматично з переліку питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

24. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більш як 40 хвилин.

25. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, проводиться автоматичне визначення результатів тестування програмним забезпеченням.

26. Для визначення результатів тестування використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 32 питання тестового завдання і більше;

1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 24-31 питання тестового завдання;

0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 23 і менше питань тестового завдання.

27. За відсутності умов для проведення автоматизованого тестування (відсутність належної комп’ютерної техніки, відсутність Інтернет-зв’язку та інших умов) тестування проводиться письмово.

28. Перед проведенням письмового тестування адміністратор з офіційного веб-сайту Нацдержслужби роздруковує тестові питання, обрані комп’ютером методом випадкового вибору, а також ключі правильних відповідей до них.

29. Роздруковані тестові питання адміністратор пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

30. Адміністратор перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком за формою для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

31. Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення адміністратором початку проведення тестування.

32. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий - заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти адміністратору.

33. Адміністратор присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

34. Визначення адміністратором номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

35. Після отримання від усіх кандидатів конвертів адміністратор передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

36. Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування.

37. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно вирішеним.

38. Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями адміністратору.

Після отримання усіх конвертів з результатами тестування адміністратор відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування та оголошує кандидатам.

39. Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів.

У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

40. Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування.

41. До наступного етапу конкурсу допускаються кандидати, які надали правильні відповіді на більшу кількість тестових питань.

Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів інформують додатково.

2. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

43. Перелік вимог, відповідно до яких повинно бути проведено співбесіду, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Співбесіду проводить конкурсна комісія.

У разі потреби можуть бути присутні залучені експерти.

Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

44. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

 Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

45. Результати тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у відповідальної особи за ведення кадрового діловодства в Малиновському районному суді м.Одеси

46. Відповідальна особа за ведення кадрового діловодства в Малиновському районному суді надсилає кожному кандидату, який не пройшов етап конкурсу, письмове повідомлення.

Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби

47. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та тестування на знання законодавства.

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, що заповнюється за формою, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

48. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, за рішенням голови конкурсної комісії переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування їх членів або проводиться повторна співбесіда.

49. Кандидат може ознайомитись із своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

Оприлюднення результатів конкурсу

50. Керівник державного органу, в якому проводився конкурс, забезпечує передачу Нацдержслужбі або її територіальному органу за місцем розташування державного органу інформації про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата в електронній формі на відповідну електронну адресу не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати підписання протоколу засідання конкурсної комісії.

51. Інформація про переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, назву посади та загальну кількість балів, набраних кандидатами.

52. Відповідальна особа за ведення кадрового діловодства суді веде реєстр других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад.

53. Другий за результатами конкурсу кандидат має право на призначення на таку посаду протягом одного року з дня проведення конкурсу, якщо така посада стане вакантною, а також у разі, коли переможець конкурсу відмовився від зайняття посади, складення Присяги державного службовця, виявлено обставини обмежень щодо призначення на посаду, визначених статтею 32 Закону України “Про державну службу”, або йому відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки.

Відповідальна особа за ведення кадрового діловодства в суді повідомляє другому за результатами конкурсу кандидату про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів з дня відкриття відповідної вакансії.

54. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення такого конкурсу.

55. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України “Про державну службу” та за процедурою, визначеною цим Порядком.

56. Витяг з протоколу засідання Комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

57. Оскарження рішення конкурсної комісії проводиться відповідно до статті 28 Закону України “Про державну службу”.

58. Рішення Комісії стосовно переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу кандидата на посади державної служби скасовується у разі:

1) встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення, яке могло вплинути на його результати;

2) коли за результатами конкурсу не визначено кандидата на зайняття вакантної посади;

3) коли за результатами спеціальної перевірки виявлено обмеження щодо вступу на державну службу переможця конкурсу та відсутності другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби;

4) незгоди переможця конкурсу з рішенням про встановлення випробування під час призначення на посаду державної служби вперше;

5) відмови особи, призначеної на посаду державної служби вперше, від складення Присяги державного службовця, якщо Комісією не визначено другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби.

59. На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.

60. Рішення про призначення приймається керівником апарату Малиновського районного суду м.Одеси.

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу – після прийняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги, але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії.