flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Малиновському районному суді м. Одеси

08 вересня 2015, 14:08

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів Малиновського  районного суду м. Одеси

№28 від 08 вересня 2015 року                      

 

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Малиновському районному суді м. Одеси

1. Загальні положення

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Малиновському районному суді м. Одеси за допомогою автоматизованої системи документообігу суду (далі — АСДС) визначають порядок функціонування автоматизованої системи в Малиновському районному суді м. Одеси, урегулювання яких відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і Положення про автоматизовану систему документообігу суду (далі – Положення), затвердженим рішенням Ради суддів України № 2 від 02.04.2015 року, відноситься до повноважень зборів суддів.

2. Реєстрація справ і матеріалів

2.1. Усі справи та матеріали, що підлягають розподілу між суддями, реєструються в день надходження за допомогою АСДС.

3. Розподіл справ і матеріалів

3.1. Усі зареєстровані справи та матеріали, які підлягають розгляду суддями, щоденно розподіляються, у разі їх наявності, за допомогою АСДС згідно п.2.3.2 Положення.

3.2. Справи і матеріали, які мають скорочені терміни розгляду, у разі їх наявності, підлягають розподілу одразу після їх реєстрації.

3.3. Кожний робочий день о 09.30 посадова особа суду, відповідальна за ведення кадрової роботи або особа, яка виконує його обов'язки, перед початком розподілу будь-яких справ і матеріалів, надає керівнику апарату суду інформацію про відсутніх на робочому місці суддів з вказівкою підстав відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний тощо).

У разі невиходу судді на роботу з поважних причин, які будуть підтверджені документально, суддя зобов’язаний  до 09:30 дня невиходу на роботу повідомити про це особу кадрової служби.

Невиконання суддею правил, визначених абзацом 2 п. 3.3. Засад позбавляє його права посилатись на те, що справи і матеріали розподілені йому помилково та не є підставою для їх повторного розподілу, окрім випадку, коли суддя перебуває в нарадчій кімнаті не менше доби.

3.4.  За вимогою голови суду особа, відповідальна за авторозподіл, надає довідку про перелік справ, які надійшли до суду, які з них підлягають реєстрації та розподілу.

3.5. Розподіл усіх справ і матеріалів, зазначених у п.п. 3.1., 3.2. Засад, здійснюється посадовими особами, визначеними наказами керівника апарату суду.

Будь-який суддя (судді) має право бути присутнім під час розподілу справ і матеріалів.

3.6. Результат розподілу справ між суддями оформлюється в реєстрі розподілу справ і матеріалів, який формується автоматично за допомогою АСДС.

Реєстр розподілу справ і матеріалів роздруковується одразу після розподілу, скріплюється підписом особи, відповідальної за авторозподіл.

3.7. Повторний розподіл справ і матеріалів, у разі заміни головуючого судді (судді-доповідача), здійснюється з урахуванням вимог пунктів 3.1. – 3.6. Засад.

3.8. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, участь у семінарах, зайнятість судді у розгляді інших справ тощо), який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовій справі, заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється за допомогою автоматизованої системи документообігу суду в автоматичному режимі, з урахуванням засад формування складу колегій суддів, встановлених цими Засадами за зверненням судді-доповідача по справі.

Результат заміни відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, оформлюється у Протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, затвердженого Положенням, та підшивається до матеріалів справи.

3.9. На виконання пункту 2.3.17. Положення, з метою недопущення порушення строків розгляду справи, можуть бути повторно розподілені, за резолюцією голови суду, з урахуванням пунктів 3.1. – 3.6. Засад, судові справи, що залишилися нерозглянутими суддею у разі:

- припинення його повноважень щодо здійснення ним правосуддя,

- звільнення його з посади судді, відсторонення від посади,

- перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,

- тимчасової непрацездатності головуючого судді (судді-доповідача), якщо її тривалість становить більше ніж 21 календарних дні,

- тимчасової непрацездатності головуючого судді (судді-доповідача), у день відкриття лікарняного, якщо нерозглянутими залишились справи і матеріали, зазначені у п. 3.2. Засад,

 

4. Розгляд справ і матеріалів стосовно неповнолітніх чи малолітніх

4.1. Кримінальні провадження або кримінальні справи, де злочини скоєні неповнолітнім чи малолітнім розглядають судді, уповноважені зборами суддів.

 

5. Слідчі судді

5.1. Обрати слідчих суддів, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, строком на 3 роки.

5.2. Відсоток справ, що підлягає розгляду слідчими суддями дорівнює 100 % справ.

5.3. Розподіл судових справ із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, здійснюється серед слідчих суддів з урахуванням графіку їх роботи, затвердженого наказом голови суду.

6. Коефіцієнт форми участі

6.1. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для головуючого судді розраховується згідно Положення.

6.2. Коефіцієнт, що враховує форму участі судді у розгляді судової справи, для судді-учасника колегії дорівнює — 0,001.

7. Особливості розподілу справ у разі виконання суддею  інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя

7.1. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для голови суду дорівнює 40 % справ (незалежно від виконання/невиконання ним функцій слідчого судді).

7.2. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею, у разі виконання ним інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя для заступників голів суду дорівнює 60 %.

7.3. Відсоток справ, що підлягає розподілу для розгляду суддею у випадках виконання ним іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України, підготовка семінарів, тренінгів, навчальних програм для суддів, участь в робочих групах, заходах щодо підвищення кваліфікації тощо) встановлюється 60-80 %. Введення зменшуючого коефіцієнту допускається виключно за рішенням зборів суддів.

8. Засади формування колегій суддів

8.1. Склад суддів щодо спеціалізації з розгляду кримінальних справ визначається зборами суддів.

8.2. Заміна судді-учасника колегії здійснюється за рахунок наявних суддів зі складу суддів щодо спеціалізації до якої включено суддю, який потребує заміни.

8.3. У разі відсутності наявних суддів колегії, до якої включено суддю, який потребує заміни, для розгляду кримінального провадження заміна відсутнього судді здійснюється з числа суддів, які спеціалізуються на розгляді цивільних справ, окрім головуючого по справі.

8.4. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого) або всього складу суду (якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів), з урахуванням засад формування колегій суддів встановлених цими Засадами, зокрема п.  8.3. 

 

9. Керівник апарату суду

9.1. Керівник апарату суду щоквартально звітує перед зборами суддів з питань функціонування автоматизованої системи документообігу суду, стану розподілу судових справ з метою дотримання збалансованого навантаження на суддів.

9.2. Керівник апарату суду на письмову вимогу судді надає інформацію щодо стану навантаження на кожного суддю.

 

10. Відповідальність

10.1. Внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями, особою, визначеною п. 2.4. Порядку, може бути підставою для звільнення відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2. Внесення недостовірних даних в АСДС, допущення інших порушень які могли вплинути або вплинули на розподіл справ і матеріалів між суддями  працівником канцелярії суду, відповідальним за реєстрацію справ і матеріалів, може бути підставою для притягнення до відповідальності.

                                                           11. Знеструмлення електромережі суду

11.1  Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

11.2 Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення обставин.

11.3 У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно (ст..176 КПК України) з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо) здійснюється за письмовим розпорядженням голови суду або за дорученням заступника голови суду.

11.4 Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням про автоматизовану систему документообігу суду інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.